Filipino Prostate Cancer Resources

>
Filipino Prostate Cancer Resources

Go to

Filipino prostate cancer resources you can trust

For the latest information on prostate cancer risks, symptoms, detection, diagnosis, treatments, wellbeing, ongoing care and support, you can search this website and access translating and interpreting services.

To view PDF files, you need to have Adobe Reader installed on your computer.

Click here to get this free software.

Kanser sa prostate - Isang gabay para sa mga lalaking kamakailan lang nadiyagnos

Prostate cancer – A guide for newly-diagnosed men

Ano ang dapat mong malaman tungkol sa kanser sa prostate

What you need to know about Prostate cancer

Dapat ba akong magpa-PSA test?

Should I have a PSA test?

Tungkol sa resulta ng iyong PSA

About your PSA result

Mga grupong sumusuporta sa kanser sa prostate

Prostate cancer support groups

PAG-UNAWA sa Aktibong Pagsubaybay(Active Surveillance) para sa kanser sa prostate

Understanding active surveillance for prostate cancer

PAG-UNAWA sa Operasyon - para sa kanser sa prostate

Understanding surgery for prostate cancer

PAG-UNAWA sa Radiation therapy para sa kanser sa prostate

Understanding radiation therapy for prostate cancer

PAG-UNAWA sa Hormone therapy para sa kanser sa prostate

Understanding hormone therapy for prostate cancer

PAG-UNAWA sa Advanced na kanser sa prostate

Understanding advanced prostate cancer

PAG-UNAWA sa mga side effect sa pag- ihi at pagdumi ng kanser sa prostate

Understanding urinary and bowel side effects

PAG-UNAWA sa mga isyung sekswal kasunod ng paggamot sa kanser sa prostate

Understanding sexual issues following prostate cancer treatment

PAG-UNAWA sa kalusugan at kagalingan sa kanser sa prostate

Understanding health & wellbeing with prostate cancer

PAG-UNAWA sa kanser sa prostate para sa mga partner at mga pamilya

Understanding Prostate cancer for partners and families

PAG-UNAWA sa kanser sa prostate para sa mga kabilang sa LGBTIQA+

Understanding Prostate cancer for LGBTIQA+ people